Dodatek č.1 ke smlouvě o sdružení č. 1-2009

Photo
Photo

Zakládací listina technologické platformy

Smlouva o sdružení

dle § 829 a násl. Občanského zákoníku

č. 1-2009 Sdružení AP

1. 

Sdružení automobilového průmyslu

se sídlem Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1, IČ: 17048826

Zapsané v registru sdružení u Obvodního úřadu pro Prahu 1 pod číslem jednacím 3/92 reg. sdruž.

Které zastupuje: Ing. Antonín Šípek, ředitel sekretariátu – člen představenstva

dále také jen „vedoucí sdružení“ – 

 

2. 

Iveco Czech Republic, a.s.

Se sídlem Dobrovského 74, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 48171131

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Královém, oddíl B, vložka 936

Za níž jedná: Ing. Daniel Patka - předseda představenstva , JUDr Alena Kozáková - členka představenstva

 

3. 

Ricardo Prague s.r.o.

Se sídlem Thámova 183/11, 186 00 Praha 8, IČ: 27160572

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100907

Za níž jedná: Ing. Vladimír Volák – jednatel

 

4. 

Visteon – Autopal Services s.r.o.

Se sídlem Lužická 984, 741 01 Nový Jičín, IČ: 48399108

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10419

Zastupuje: Ing. Oldřich Rybnikář, ředitel

 

5.

ŠKODA AUTO a.s.

Se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00177041

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  vložka 332

Za níž jedná: Eckhard Scholz – člen představenstva 

          a  Klaus Dierkes  -člen představenstva

 

6.

HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o.

Se sídlem Družstevní 338/16, 789 85 Mohelnice, IČ: 47154888

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4137

Za níž jedná: Ing. Oldřich Svoboda, jednatel

 

7. 

BRISK  Tábor a.s.

Se sídlem Vožická 2068, 390 02 Tábor, IČ: 47252090

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

oddíl B, vložka 563

Za níž jedná: Ing. Mojmír Čapka, předseda představenstva

 

8.

České vysoké učení technické v Praze

Se sídlem Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6, IČ: 68407700

Zastupuje: Prof. Ing. František Hrdlička, CSc., děkan fakulty strojní 

 

 

společně včetně vedoucího sdružení dále také jen „účastníci sdružení“ – 

 

uzavírají mezi sebou v Praze dne 19.11.2009 tuto smlouvu o sdružení:

 

Preambule

 

Účastníci sdružení projevili zájem podpořit vznik a rozvoj kooperačního odvětvového seskupení – technologické platformy (TP) na státní úrovni ČR jako nástroje rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a ekonomického růstu. Za tímto účelem se dohodli společně připravit a realizovat projekt s názvem „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace – Spolupráce – Technologické platformy v souladu s výzvou č. II vydanou Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (MPO ČR). Předmětný projekt bude realizován v areálech užívaných společností BRISK  Tábor a.s. (hlavní místo realizace). Další místo realizace bude sídlo Sdružení automobilového průmyslu, Opletalova 55, Praha 1. Uvedená Technologická platforma vzniká v souladu s Iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004 týkající se vytvoření technologických platforem publikované v COM (2004) 353 final. 

Za účelem přípravy a realizace předmětného projektu účastníci sdružení zakládají sdružení s názvem Technologická platforma (dále v této smlouvě také jen „sdružení“) podle ustanovení této smlouvy a platných právních předpisů.

 

Článek 1

Cíl sdružení

 

1. Hlavním cílem sdružení je vytvořit, podporovat střednědobé až dlouhodobé vize budoucího technologického vývoje a konkrétní dynamické strategie k dosažení vize, která zahrnuje významné otázky budoucího hospodářského růstu v odvětví automobilového průmyslu ČR, zvýšení jeho konkurenceschopnosti a trvale udržitelného rozvoje v ČR i v Evropě.

2. Vedlejšími cíli sdružení jsou:

  a. Příprava a realizace projektu s názvem „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“,

  b. Příprava strategické výzkumné agendy, 

  c. Příprava Implementačního akčního plánu.

 

Článek 2

Doba trvání sdružení

 

1. Sdružení vzniká dnem podpisu této smlouvy a je zakládáno na dobu určitou, a to do konce května 2015 s možností prolongace za dále stanovených podmínek. ŠKODA AUTO a.s. je oprávněna tuto smlouvu ukončit na základě vedoucímu sdružení doručené písemné výpovědi účinné k datu, ve kterém uplynou tři roky od zahájení řešení výše uvedeného projektu.  

2.  Pokud kterýkoliv z účastníků sdružení ve lhůtě do 1 měsíce před uplynutím lhůty, na kterou bylo toto sdružení založeno, nesdělí písemně druhému účastníkovi, že na dalším trvání činnosti sdružení netrvá, tato smlouva se automaticky prodlužuje na další jeden rok. Obchodní rok je identický s kalendářním rokem.

 

Článek 3

Předmět a způsob výkonu činnosti sdružení

 

1. Členové sdružení se zavazují podporovat proces inovací a zvýšení konkurenceschopnosti

automobilového průmyslu v souladu s iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004 týkající se vytvoření technologických platforem, publikované v COM (2004) 353.

2. Vedoucí sdružení se zavazuje vykonávat činnosti přípravy projektové žádosti o dotaci v rámci 2. výzvy Operačního programu Podnikání a inovace-Spolupráce-Technologické platformy způsobem uvedeným v této smlouvě.

3. Členové sdružení se zavazují vykonávat činnosti přípravy projektové žádosti o dotaci v rámci 2. výzvy Operačního programu Podnikání a inovace-Spolupráce-Technologické platformy dle pokynů a v termínech stanovených vedoucím sdružení a veškerou další součinnost nezbytnou pro přípravu předmětné projektové žádosti, její úplné vypracování a její včasné podání.

4. Vedoucí sdružení se zavazuje jako žadatel v rámci výše uvedené výzvy podat výsledný projekt vyhlašovateli výzvy MPO ČR v řádném termínu, bude-li všemi členy sdružení splněno ustanovení odstavce 3 tohoto článku. 

5. Vedoucí sdružení se zavazuje jako příjemce řídit a koordinovat realizaci projektu.

6. Členové sdružení se zavazují poskytnout veškerou součinnost pro realizaci projektu dle

pokynů a v termínech stanovených vedoucím sdružení.

7. Vedoucí sdružení se zavazuje zajistit v součinnosti se členy sdružení udržitelnost 

projektových aktivit ve smyslu metodiky Operačního programu Podnikání a inovace.

8. Členové sdružení se zavazují, budou-li o to požádáni vedoucím sdružení, uzavřít smluvní dodatky, jejichž předmětem bude specifikace účasti jednotlivých členů sdružení na aktivitách projektu a výše jejich čerpání z dotace.

 

Článek 4

Způsob jednání a zastupování sdružení

 

1. Nejvyšším orgánem sdružení je shromáždění všech členů, které bude rozhodovat, jak je stanoveno níže.

2. Účastníci sdružení se dohodli, že Sdružení automobilového průmyslu jako vedoucí sdružení a žadatel/příjemce dotace bude jednat za sdružení vůči třetím stranám jako reprezentant sdružení. Vedoucí sdružení je oprávněn ke všem úkonům jakožto reprezentant sdružení ve vztahu k vyhlašovateli projektu. Ve vztahu k jiným třetím osobám je vedoucí sdružení jakožto reprezentant sdružení oprávněn ke všem jednáním po schválení většinou účastníků sdružení a v rozsahu schváleném těmito účastníky.

3. Věci spojené se zásadními otázkami existence sdružení jako je zrušení sdružení,  změna počtu účastníků nebo cíle sdružení musí být odsouhlaseny všemi účastníky sdružení. V ostatním je rozhodující většina všech členů sdružení. Každý člen sdružení má při rozhodování 1 hlas stejné síly, pouze v případě rovnosti je rozhodující hlas vedoucího sdružení.

4. Sdružení je otevřené pro vstup nových členů i mimo rámec Sdružení automobilového průmyslu. Zájemci o členství ve sdružení budou kontaktovat vedoucího sdružení, který vyvolá hlasování všech členů. 

5. Každý člen má právo ze sdružení kdykoliv vystoupit s účinností k poslednímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve které odstupující člen doručil dopis oznamující odstoupení. 

 

Článek 5

Pravidla hospodaření

 

1. Finanční prostředky potřebné pro dofinancování projektu s názvem „ Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ vedoucí sdružení zajistí výhradně z vlastních zdrojů (povinné 25% dofinancování). Ostatních 75% má být získáno od České republiky v rámci Operačního programu Podnikání a inovace – Spolupráce – Technologické platformy v souladu s výzvou č. II vydanou Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (MPO ČR). Členové sdružení realizují svůj vklad do sdružení formou poskytnutí součinnosti a zejména podkladů a činností nezbytných pro přípravu, podání, realizaci projektu a zajištění udržitelnosti projektových aktivit.

2. Vedoucí sdružení jako příjemce dotace zajistí oddělené financování projektových činností a samostatné účetnictví nezávisle na účetnictví Sdružení automobilového průmyslu. 

3. Sdružení je povinno účtovat o majetku, příjmech a výdajích souvisejících s projektem na zvláštních analytických účtech (se stejným analytickým znakem u všech účtů projektu) resp. na samostatné hospodářské středisko či zakázku, aby bylo průkazné, zda konkrétní výdaj je či není vykazován na projekt.

4. Vedoucí sdružení je povinen zabezpečit, že výše uvedený projekt bude zachován (tj. bude uskutečňována činnost, k níž byla poskytnuta podpora, a to bez ohledu na rozsah podpory) po dobu 3 let od data ukončení řešení projektu a po tuto dobu bude zachován (tj. mít ve vlastnictví) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který byl zcela nebo částečně pořízen z poskytnuté dotace.

 

Článek 6

Práva a povinnosti účastníků sdružení

 

1. Účastníci sdružení mají právo sledovat vývoj plnění rozpočtu projektu a být vedoucím sdružení pravdivě a v dostatečném předstihu informováni o všech skutečnostech a jednáních, souvisejících s činností sdružení, a to nejméně jednou za čtvrtletí.

2. Každý z účastníků sdružení je povinen vyvíjet smluvenou činnost k dosažení sjednaného účelu sdružení.

3. Každý z účastníků je povinen zdržet se všeho, co by mohlo zmařit nebo ohrozit cíl sdružení.

 

Článek 7

Závěrečná ustanovení

 

1. Účastníci prohlašují, že je jim známo, že sdružení podpisem této smlouvy nemá způsobilost k právům a povinnostem (§ 829 odst. 2 Občanského zákoníku).

2. Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky za souhlasu všech členů.

3. Zákládající účastníci sdružení tímto prohlašují, že smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, její obsah si přečetly a na důkaz svého souhlasu připojují své vlastnoruční podpisy.

podpisy zakládajících členů
Podpisová listina zakládajících členů
Logon